Publication Profile

Jie Pei, Li Wang, Xiaoyue Wang, Zheng Niu, Maggi Kelly, Xiao-Peng Song, Ni Huang, Jing Geng, Haifeng Tian, Yang Yu, Shiguang Xu, Lei Wang, Qing Ying, Jianhua Cao, 2019. Time Series of Landsat Imagery Shows Vegetation Recovery in Two Fragile Karst Watershe

ds in Southwest China from 1988 to 2016. Remote Sensing 11(17):2044
Researchers