Publication Profile

Liang, Zhuoran, Zhan Tian, Laixiang Sun, Kuishuang Feng, Honglin Zhong, Tingting Gu, Xiaochen Liu. 2016. “Heat wave, electricity rationing, and trade-offs between environmental gains and economic losses: The example of Shanghai.” Applied Energy

Researchers