Publication

Publication Profile

Tan, Minghong, Xiubin Li, Jianzhong Yan, Liangjie Xin, Laixiang Sun, (2016) “Length of Stay in Urban Areas of Circular Migrants from the Mountainous Areas in China.” Journal of Mountain Science (2016 IF: 1.016), vol. 13, no. 5, pp. 947-956.
Links to Researchers