Publication Profile

Feng, Kuishuang, Klaus Hubacek, Laixiang Sun, Zhu Liu. 2014. “Consumption-based CO2 accounting of China's megacities: the case of Beijing, Tianjin, Shanghai and Chongqing.” Ecological Indicators (2016 IF: 3.898; 5-yr IF: 4.254),

Researchers