Publication

Publication Profile

Potapov P., A. Yaroshenko, S. Turubanova, M. Dubinin, L. Laestadius, C. Thies, D. Aksenov, A. Egorov, Y. Yesipova, I. Glushkov, M. Karpachevskiy, A. Kostikova, A. Manisha, E. Tsybikova, and I. Zhuravleva. 2008. Mapping the World’s Intact Forest Landscapesby Remote Sensing. Ecology and Society, 13 (2) URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art51/